12окт.

Работодателите ще наемат служители, но разминаването между търсени и налични кадри се задълбочава според Българската конфедерация по заетостта

В периода октомври 2023 г. – март 2024 г. работодателите в страната предвиждат скромен, но стабилен пазар на труда с нетен коефициент на заетостта от +10%. Той се увеличава с два процентни пункта в сравнение с последното шестмесечие, но намалява с деветнадесет процентни пункта спрямо същия период на миналата година според националното проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ). Изследването включва отговорите на 1 200 компании, като 28% от тях прогнозират да разширят екипите си през следващите шест месеца, 18% планират да ги свият, 38% ще запазят числеността на работната си сила, а 16% не са сигурни относно плановете си за наемане.

„Въпреки че нивото на безработица остава ниско, работодателите продължават да изпитват трудности да привлекат кадри с нужните умения. Те, от друга страна, не могат да намерят работодатели, които да отговорят на очакванията им за заплащане и възможности за кариерно развитие. Ето защо е наложително компаниите да преразгледат изискванията си за задължителни умения и да внедрят стратегии за придобиването им на работното място,“ коментира Надя Василева, председател на БКЗ.

Според петото прогнозно проучване на конфедерацията по-голямата част от работодателите (57%) биха наели чуждестранни граждани, ако процедурата за това е по- лесна и по-бърза. Тридесет и два процента не са сигурни дали биха се възползвали от подобно улеснение, а 11% не биха наели чуждестранни граждани, независимо каква е процедурата: „Въпреки че плановете за наемане на служители е скромно в сравнение с миналата година, проучването ни показва, че компаниите търсят хора, но желанието им да увеличат персонала си не се сбъдва в запълнени вакантни позиции. Затова все по-често работодателите показват готовност да наемат чужденци, но тук ги спират тромавите процедури. В същото време в бюрата по труда има регистрирани над 140 хиляди безработни, а делът на икономически неактивните мъже, жени и младежи продължава да е висок. Време е да върнем тези хора на пазара на труда, което изисква структурни промени и дълбоко разбиране на причините защо не работят.“

Работодателите във всички дванадесет индустрии, включени в изследването, планират да наемат нови служители в периода октомври 2023 г. – март 2024 г. IT секторът отново е начело с нетен коефициент на заетостта от +21%, което е спад от четири процентни пункта в сравнение с предишното шестмесечие. След него се нареждат секторите „Аутсорсинг”, където нетният коефициент на заетостта се увеличава с три процентни пункта и достига +12%, „Производство” (+12%) и „Търговия на едро и дребно” (+11%). Плановете на работодателите от секторите „Транспорт, складиране и комуникации”, „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Публичен и социален сектор“ регистрират увеличение от два процентни пункта в сравнение с предишния изследван период и достигат нетен коефициент на заетостта от +9%, а в сектор „Добивна промишленост“, където прогнозите на работодателите бяха отрицателни за последното шестмесечие, прогнозите за наемане на служители също се увеличават с два процентни пункта и достигат +1%. Най-голям спад от шест процентни пункта регистрират работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, където е отчетен нетен коефициент на заетостта от +4%.

Надя Василева съветва: „Резултатите са обнадеждаващи за търсещите работа, но за да привлекат кандидати, работодателите трябва да преосмислят какво е задължително и какво е желателно в един кандидат и дали ролята може да бъде запълнена от човек, който отговаря на 60-70% от нея, а останалото да научи на новото работно място.“

По отношение на регионите нетният коефициент на заетостта в София отчита спад от седем процентни пунка и достига +65%, Русе и Пловдив регистрират увеличение от три процентни пункта и нетният коефициент на заетостта достига съответно +6% и +12%. За региона на Варна прогнозите за следващото шестмесечие също са положителни — +9%, което е покачване с един процентен пункт, а в Бугаргас търсенето на кадри ще остане непроменено с нетен коефициент на заетостта от +8%.

12окт.

Българска конфедерация по заетостта: Очаква ни свит и несигурен пазар на труда

Според резултатите от последното прогнозно проучване на пазара на труда на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ), което обхваща периода април 2023 г. – септември 2023 г., работодателите в страната споделят най-скромните планове за наемане на служители от началото на изследването през 2021 г. Двадесет и седем процента от общо 1099 анкетирани компании планират да увеличат работната сила, което е спад от 16% в сравнение с предишното шестмесечие и с 19% по-малко спрямо същия период на миналата година. Тридесет и шест процента от работодателите очакват да запазят числеността на служителите си, 19% прогнозират да намалят персонала — с пет процента повече спрямо предишния изследван период, а 18% не са сигурни дали ще задържат или освободят служители, като техният дял е нулев през изминалото шестмесечие. Така нетният коефициент на заетостта — разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +8%, или спад от 21 процентни пункта спрямо предишния изследван период и с 32 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

„Пазарът на труда в България отдавна е подчинен на дисбаланса между търсенето и предлагането на кадри. Икономиката ни в голяма степен разчита на чуждестранните инвестиции, които от няколко години насам постоянно намаляват и поради липсата на необходимите хора. В такава среда e наложително трудовите процеси да се дигитализират, желаещите да се включат в работния процес масово да се преквалифицират според нуждите на работодателите, да се привлекат пасивните групи от нетърсещи работа отчаяни лица и да се реализира целенасочен внос на хора от чужбина. Това са единствените процеси, които трябва да стартираме веднага паралелно с промяната на трудовото законодателство, което да е адекватно на реалността, за да избегнем колапс на трудовия пазар,” каза Надя Василева, председател на БКЗ.

Работодателите в София отново споделят най-оптимистични планове за наемане на служители в периода април 2023 г. – септември 2023 г. с коефициент на заетостта от +72%, което е увеличение с два процентни пункта в сравнение с предишното шестмесечие. Компаниите в Пловдив и Бургас прогнозират скромно разширяване на екипите, като съответно +9% и +8% от работодателите в тези региони планират да наемат нови служители. В Русе и Варна коефициентът на заетост регистрира спад от два процентни пункта и е съответно +3% и +8% за следващото шестмесечие.

„Липсата на стабилно правителство, галопиращата инфлация и нарастващите разходи за труд правят ръста на компаниите притеснителен. Рекордно ниската безработица и дефицитът на подходящи кандидати притискат работодателите да търсят хора за работа отвън и да използват ресурси, които до днес не са били част от техните планове,” добави Надя Василева.

По отношение на дванадесетте индустрии, включени в изследването на БКЗ, прогнозите на секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство” отчитат най-голямото увеличение от пет процентни пункта в сравнение с предишния изследван период, като съответно +10% и +9% от работодателите планират да наемат нови служители. С два процентни пункта се увеличават плановете на работодателите в „Публичния и социален сектор“, където коефициентът на заетост е +7%. Работодателите от секторите „Информационни технологии” и „Аутсорсинг”, които имаха най- оптимистични планове за наемане на персонал през предишния изследван период, отчитат по-скромни прогнози за април 2023 г. – септември 2023 г. и коефициент на заетостта от съответно +25% и +9%. В секторите „Търговия на едро и дребно”, „Транспорт, складиране и комуникации” и „Селско, горско и рибно стопанство” коефициентът на заетост е съответно +9%, +7% и +3% — спад от един процентен пункт в сравнение с предишното шестмесечие. Темпът на наемане на служители в сектор „Електричество, газ и вода” се запазва (+4%), коефициентът на заетост в секторите „Производство” и „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ се увеличава с един процентен пункт и достига съответно +11% и +7%, а сектор „Добивна промишленост“ е единственият, който прогнозира отрицателен коефициент на заетост за периода април 2023 г. – септември 2023 г.

12окт.

Българска конфедерация по заетостта: Работодателите планират значително увеличение на персонала до края на септември 2022 г.

Днес Българската конфедерация по заетостта — неправителствена организация, която обединява водещите компании в сферата на HR услугите в страната, обяви резултатите от своето второ прогнозно изследване за плановете на работодателите да увеличават, намаляват или запазят броя на служителите си през следващите шест месеца. Общо 1074 компании от пет региона и дванадесет индустриални сектора се включиха в проучването. В сравнение с предишното шестмесечие двойно повече компании (46%) планират да разширят екипите си до края на септември, 6% прогнозират намаление на работната сила, а 33% ще запазят числеността на персонала. Така нетният коефициент на заетостта, който се получава от разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +40% — ръст от 23% спрямо периода октомври 2021 г.–март 2022 г.

В София търсенето на нови служители отново ще бъде най-активно, като 78% от анкетираните работодатели планират увеличение на персонала. Коефициентът на заетостта в Пловдив намалява с 10 процентни пункта и 8% от компаниите прогнозират ръст на работната сила. В регионите на Бургас и Варна плановете за наемане също са положителни с коефициент на заетостта от съответно +5% и +6%, докато регионът на Русе отбелязва подобрение от седем процентни пункта, достигайки коефициент на заетостта от +3% за периода април-септември 2022 г.

„Въпреки обнадеждаващите планове на работодателите в цялата страна за увеличение на персонала няма сектор, който да не се задъхва от недостига на подходящи кадри, а това явление не е от вчера. Пазарът на труда никога преди не е бил толкова ожесточено конкурентен, защото качествените служители не търсят само адекватно заплащане, смислени допълнителни придобивки и гъвкави работни модели, но и стабилна фирмена култура, която върви ръка за ръка с приоритетите както на наетите, така и на цялото общество,” каза Надя Василева, председател на конфедерацията.

На допълнителния въпрос „Как ще се отрази войната в Украйна върху вашия бизнес през следващите шест месеца?” 42% от работодателите отговарят, че ще се отрази отрицателно, за 19% тя ще има положително въздействие, а 39% не смятат, че ще рефлектира върху бизнеса им по какъвто и да било начин.

„Имаме спешна нужда от над 200 000 специалисти за всички сектори без изключение и много работодатели се надяват да намерят решение на кадровите си проблеми в емигрантите от Украйна, които биха могли да заемат част от свободните работни места. Предвид всички мерки, които правителството взе до момента в подкрепа на бежанците, би било полезно да се сподели актуална информация за броя на реално назначените на работа украински граждани през последния месец, за да може работодателите да преценят дали те са част от решението на проблема с огромния недостиг на кадри.”

В допълнение работодателите от всички дванадесет индустрии, включени в изследването, споделят положителни прогнози за наемане на нови служители. Най- оптимистични планове за следващите шест месеца имат работодателите от секторите „Информационни технологии”, „Производство” и „Аутсорсинг” (съответно +49%, +34% и +31%), следвани от „Публичния и социален” сектор и „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги” (+7%) и „Търговия на едро и дребно” и „Транспорт, складове и комуникации” (+5%). Секторите „Добивна промишленост”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”, чиито резултати бяха отрицателни за изминалото шестмесечие, също ще предложат възможности за работа с коефициент на заетостта от съответно +2%, +4% и +2%.

12окт.

Работодателите в страната със скромни планове за наемане на нови служители през следващите шест месеца

Българските работодатели значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода октомври 2022 г. – март 2023 г. Според третото прогнозно проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) 14% от анкетираните 1100 компании в пет региона на страната планират да намалят работната сила през следващото шестмесечие в сранение с 6% за същия период миналата година. В допълнение 43% прогнозират увеличение на персонала и също толкова работодатели от дванадесет индустриални сектора ще запазят числеността на служителите си. Така нетният коефициент на заетостта — разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +29%, или спад от 11% спрямо предишния изследван период.

„Резултатите от изследването илюстрират тревожната обстановка не само в България, но и в целия свят. Главоломната инфлация и постоянно растящите цени може да доведат до увеличение на заплатите, но те няма да догонят бързото обезценяване на парите. Затова много работодатели вече предприеха мерки да ограничат сериозно разходите си, включително под формата на съкращения и замразяване на новите назначения,” коментира Надя Василева, председател на БКЗ. „Не е за пренебрегване и фактът, че за първи път от началото на проучването процентът на работодателите, които не са сигурни дали ще наемат или съкращават служители, е нулев. Икономическата несигурност не им дава повод да планират разширяване на екипите си, но сега е и времето да обмислят какви таланти ще са им нужни, след като отмине бурята.”

Работодателите от дванадесетте индустрии, включени в изследването, споделят положителни, но скромни планове за наемане на нови служители. Най-оптимистични прогнози за следващите шест месеца отново имат работодателите от секторите „Информационни технологии” (+30%), „Аутсорсинг” (+13%) и „Производство” (+10%), въпреки че и трите регистрират значително намаление от съответно 19%, 18% и 14%. В секторите „Търговия на едро и дребно” и „Транспорт, складиране и комуникации” коефициентът на заетостта е +10% и +8% — ръст от съответно 5% и 3% в сравнение с последното шестмесечие. Увеличение между един и два процентни пункта се наблюдава и в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” (+5%), „Строителство” (+4%), „Електричесто, газ и вода” (+4%) и „Селско, горско и рибно стопанство” (+4%).

„Ако до скоро много служители се радваха на лукса да избират между различни възможности за работа, днес всички усещат бича на инфлацията и притесненията им не спират да растат. Ето защо много от тях ще предпочетат да останат на настоящото си работно място, а други ще потърсят препитание в големите градове на страната,” добави Надя Василева.

В София 70% от анкетираните работодатели прогнозират ръст на работната сила — осем процентни пункта по-малко спрямо предишното шестмесечие. В Пловдив коефициентът на заетостта остава без промяна, като 8% от работодателите планират увеличение на персонала. Прогнозата на работодателите от региона на Варна регистрира ръст от четири процентни пункта, достигайки коефициент на заетост от +10%. Търсещите работа ще могат да намерят възможности за реализация и в Бургас и Русе, където прогнозите на работодателите се увеличават с два процентни пункта и достигат съответно +7% и + 5% за периода октомври 2022 г. – март 2023 г.

04окт.

Работодателите в страната планират плахо разрастване на екипите си през следващите шест месеца

Въпреки че почти всички сектори и региони ще търсят служители, гладът за кадри ще продължи да бъде основен проблем пред бизнеса, предупреждават експертите от Българската конфедерация по заетостта.

Първото национално изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ), което включва 826 работодатели от пет региона и дванадесет индустриални сектора в страната, показва, че близо една четвърт от компаниите планират да увеличат работната сила през следващите шест месеца. В същото време 6% от бизнеса прогнозира съкращения, 45% ще запази числеността на служителите си, а 26% от организациите не са сигурни относно плановете си за наемане. Така нетният коефициент на заетостта на БКЗ, получен от разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила,и тези, които прогнозират да я увеличат, е +17% за периода октомври 2021 г.–март 2022 г.

„Резултатите от изследването ни отразяват, от една страна, икономическата и политическа несигурност, пред която е изправен българският бизнес и, от друга, задълбочаващият се проблем с недостига на кадри. Вече не говорим просто за работни места, а за цялостното им преформатиране и индивидуализиране, за да може работодателите да привлекат и задържат нужните им служители особено в секторите, които понесоха най-големите негативи на пандемията,” коментира Надя Василева, председател на конфедерацията. „Както заетите, така и работодателите се адаптирахме в крачка към новата работна реалност, но за да бъде пътят ни напред по-лек, трябва да можем да разчитаме и на адекватна на тази реалност дигитализация и законодателна рамка, каквито все още липсват.”

Най-оптимистични планове за наемане на нови служители споделят работодателите от секторите „Информационни технологии”, „Производство” и „Аутсорсинг” (съответно +49%, +34% и +31%), докато секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” (-7%), „Селско, горско и рибно стопанство” (-2%) и „Добивна промишленост” (-1%) ще предложат най-малко възможности за работа през следващата половин година.

„Цифрите не са изненадващи за никого. Традиционно силните сектори ще продължат да растат, защото бизнесът от години обучава сам кадрите си под формата на вътрешнофирмени академии и партньорства с институции и не спира да предлага иновативни университетски програми. Сега е моментът компаниите масово да преосмислят бизнес стратегиите си и да предоставят повече възможности за придобиване на нови умения и по-голям достъп до кариерна реализация на алтернативни групи от таланти като жените и хората с увреждания, ако искат да преминат Рубикон през следващите месеци на явна несигурност.”

Изследването на коефициента на заетостта на БКЗ също показва, че в периода октомври 2021 г. – март 2022 г. работодателите в четири от петте региона планират да наемат нови служители. Кандидатите за работа могат да очакват най-много кариерни възможности в София, където коефициентът на заетост е +69%, Пловдив (+18%) и Варна (+8%). Работодателите от бургаския регион имат умерени планове за наемане на служители с коефициент на заетостта от +5%, докато Русе е единственият регион, в който заетостта няма да расте (-4%) до края на март следващата година.

 

13май

Агенцията по заетостта предоставя онлайн алтернатива на „трудовите борси“

Нови и усъвършенствани стари процеси ще помагат на работодателите да намерят нужните за тях нови кадри

Агенцията по заетостта е разработила нови и е усъвършенствала стари електронни процеси в помощ на работодателите, които искат да намерят нужните за тях допълнителни кадри. Чрез дигиталните си услуги търсещите нови служители ще бъдат насочвани към подходящи, според Агенцията по заетостта, търсещи работа лица.

След края на подбора пък работодателите следва да дадат обратна връзка за резултата от насочването.

13май

2034: Къде са хората

Как ще се промени пазарът на труд в България след 15 години

Половин милион души. Толкова ще загуби България до 2034 г. от хората, които са в трудоспособна възраст в резултат на ниската раждаемост и бързото застаряване. Намаляващото население води до сериозни последствия за местния пазар на труда – ако все по-малко хора работят, то всеки служител трябва да е по-ефективен и по-продуктивен, за да компенсира количествения спад. Казано по друг начин, нуждите на търсещите и уменията на предлагащите труд трябва да са максимално синхронизирани, за да не изгърмят социалните системи, а темпът на икономически растеж да се задържи.

12май

Какво ще се случи с пазара на труда след пандемията

Последиците ще бъдат както краткосрочни, така и дългосрочни

Това е един от най-задаваните въпроси тези дни. С най-много възможни отговори, като се има предвид, че пазарът на труда вече се променя, а пандемията дори не е отминала. Анализаторите очакват както краткосрочни, така и дългосрочни последици за пазара на труда и световната икономика като цяло. Тук ще прочетеш най-актуалните прогнози за кризата, но и какви възможности има в този момент.